สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเทโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเทโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์นิกานต์ณภัส อุสมันบาฮา นักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากร

แกลเลอรี่