สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าร่วมอบรมโครงการ " เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ" วันที่ 21-22 พ.ย 61

อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว และ อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ " เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ" วันที่ 21-22 พ.ย 61 ณ ห้องติงเซียง อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บัญญัติ บุญญา มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

แกลเลอรี่