สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมอบรมหลักสูตรความโปร่งใสและประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมอบรมหลักสูตรความโปร่งใสและประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร ณ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่