สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ประชุม สาขาการจัดการพลังงานโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณนวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนสาขาการจัดการพลังงานสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2562 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา #เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาการจัดการพลังงานโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณนวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนสาขาการจัดการพลังงานสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา เป็นผู้จัดการโครงการ ณ ห้องกษัตริย์ศึกสาม ชั้นสี่ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สามารถนำความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆทางด้านพลังงานให้ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพต่อไปในอนาคตครับ

แกลเลอรี่