สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และชีววิทยา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมวิธีการจัดการเรียนการสอน ของ Faculty of Mathematics and Natural Science, University State Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมวิธีการจัดการเรียนการสอน ของ Faculty of Mathematics and Natural Science, University State Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและคณะต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่