หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลนำเสนอระดับดี

นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย ในการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว” โดยมีอาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แกลเลอรี่