หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอาหามะ ดอเลาะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (พนักงานราชการ) ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

ชื่อ – สกุล  นายอาหามะ  ดอเลาะ         

ตำแหน่ง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  (พนักงานราชการ)

สังกัด (กระทรวง)   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษา  -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

.ประวัติหน้าที่การงาน ( เฉพาะที่สำคัญ )

     -  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่