หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อ– สกุล   นางสาววารินทร์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์

สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2548

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏยะลา

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2545

 

 

แกลเลอรี่