หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อ–สกุล  นางสาวจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2559

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

สิ่งแวดล้อมศึกษา

2548

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏยะลา

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2545

 

แกลเลอรี่