หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น และร่วมกับคณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
  2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ