หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

29 เมษายน 2563 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสอบวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวิจัยสิ่งแวล้อม 2 (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์

29 เมษายน 2563 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสอบวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวิจัยสิ่งแวล้อม 2 (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์

แกลเลอรี่