หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 และอาจารย์ ดร. เมธิยา หมวดฉิม พร้อมอาจารย์อนงภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ ดร. เมธิยา หมวดฉิม พร้อมอาจารย์อนงภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง นโยบายการขับเคลื่อน การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางวิชาการด้านนอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่าย มีการอภิปรายแนวทางการดำเนินงานและประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่