หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น  ณ ห้องประชุม 2 (05-108) อาคารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์) โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดำรงรักษ์เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาตราจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ และผู้ช่วยศาตราจารย์จารุณี  หนูละออง เป็นกรรมการประเมิน

 

แกลเลอรี่