หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “จัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 13 และวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมที่ 6 จัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 22 คน อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “จัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 13 และวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet

แกลเลอรี่