หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Google meet

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรม
การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Google meet ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาฯ ต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
2. อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก
3. อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว
4. อาจารย์ ดร.รอมสัน หมาดมานัง
5. อาจารย์ อร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
6. อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี
และอาจารย์ที่ปรึกษาและรับผิดชอบกิจกรรม คือ อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม

แกลเลอรี่