หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับเพชรยอดเยี่ยมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ

ขอแสดงความยินดี

นางสาวนาศริศร อับดุลตอเละ นางสาวมัซนี เปาะกา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับเพชรยอดเยี่ยมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สู้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากผลงาน "นวัตกรรมถังขยะอินทรีย์ด้วยระบบอัตโนมัติ" จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี 

แกลเลอรี่