หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   

  ชื่อเต็ม        :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

  ชื่อย่อ :       :       วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ภาษาอังกฤษ      

ชื่อเต็ม        :       Bachelor of Science  (Environmental Science)

ชื่อย่อ :       :       B.Sc.  (Environmental Science)