หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายวิชาหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Thai for Communication

 

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

Speaking and Writing Skills Development

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   

2(1-2-3)

 

English for Communication and Learning Development

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  

2(1-2-3)

 

Malayu for Communication

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้    

2(1-2-3)

 

Malayu for Communication and Learning Development

 

*2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(1-2-3)

 

English for Communication 1

 

*2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2(1-2-3)

 

      เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย          

2(2-0-4)

 

Principles of Reading and Writing Thai Words

 

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  

2(1-2-3)

 

Development of Speaking and Reading Skills in English

 

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                

2(1-2-3)

 

English for Reading and Writing Development

 

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

 

English for Communication 2

 

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน                          

2(1-2-3)

 

Basic Malayu

 

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     

2(1-2-3)

 

Chinese for Communication

 

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน                        

2(1-2-3)

 

    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          

ไม่น้อยกว่า

     6

หน่วยกิต

 

 

 

 

    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า

            6

หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

      96

หน่วยกิต

 

    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 

39

หน่วยกิต

 

    วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป

    24

หน่วยกิต

 

    วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน

15

หน่วยกิต

 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

 

39

หน่วยกิต

 

      กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

 

      กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด