หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

             ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 

           1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

 

 

 

           2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

96

หน่วยกิต

               2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

39

หน่วยกิต

-วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป

24

หน่วยกิต

-วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน

15

หน่วยกิต

               2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

39

หน่วยกิต

               2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

               2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

 

 

 

           3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต