หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดสงขลา

  1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา
  2. สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
  3. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
  5. สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายการช่าง
  6. สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริม
  7. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แกลเลอรี่