หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดภูเก็ต

  1. สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
  2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
  3. เทศบาลเมืองป่าตอง
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (สมุทรศาสตร์)
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (สัตว์ทะเลหายาก)

แกลเลอรี่