หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. เทศบาลนครศรีธรรมราช
  2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นครศรีธรรมราช

แกลเลอรี่