หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดสุราษฎริ์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต4 สุราษฎริ์ธานี

แกลเลอรี่