หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฝึกสหกิจศึกษา

  1. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยศาสตร์ ฯ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  2. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  สงขลา
  3. PJT ภูเก็ต

แกลเลอรี่