หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ชื่อ – สกุล : นางสาววารินทร์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เวปไซต์ : https://profile.yru.ac.th/th/warin.s

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2548

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏยะลา

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2545

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2558). ระดับความสว่างของแสงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการจัดการ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2558). องค์ประกอบและแนวทางการจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย).
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2557). ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2554). ระดับความเข้มเสียงและความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเสียงรบกวนในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย).
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2553). การปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2553). คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองกำปั่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2553). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบึงละหารหน้าถ้ำ - คลองกำปั่น จังหวัดยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย).
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย).

บทความ

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2553). เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดโลกร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(1), (หน้า 77-83). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, เจ๊ะซาลีฮา เจ๊ะบือราเฮง และนิธิ พลไชย. (2564). ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานการณ์หมอกควันข้ามพรหมแดนจากประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 910-919). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 •  

  วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, นิธิ พลไชย และ ซูไรยา อูมา. (2563). คุณภาพน้ำจากเครื่องกรองน้ำดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 NSCIC 2020 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 78-87) นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, นิธิ พลไชย และ นูรมา ดีนา. (2563). การปรับปรุงคุณภาพน้ำจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชุดกรองน้ำแบบสวมหัวก๊อก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2563  NSCIC 2020 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 78-87). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, นิธิ  พลไชย และ กูอามีน่า จูนิ. (2563). การพัฒนาน้ำอัลคาไลน์จากขี้เถ้าในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 5  ประจำปี  2563  NSCIC 2020 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 270-282). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, นุรอาซีลา กาโบะ และ นิธิ พลไชย. (2562). ประสิทธิภาพของระบบเครื่องกรองน้ำประดิษฐ์โดยวิธีการกรอง กรณีศึกษาน้ำประปาภูเขาบ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 NSCIC 2019 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 627-635). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 • นิธิ พลไชย, วันฮัสลีซา แวมามะ และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2562). ปริมาณ ประเภท องค์ประกอบและอัตราการผลิตมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่าซอย 8 ชุมชนจารูพัฒนา และชุมชนร่วมใจพัฒนา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 4 NSCIC 2019 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 636-643). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 • ฟาไอซะห์ ดาวโรจน์, วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2560). คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 75-80). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครศรีธรรมราช.

 • นิธิ พลไชย และ ารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2555). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบึงละหารหน้าถ้ำ-คลองกำปั่น จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่  6, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 (หน้า 481-488). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2555). การปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 (หน้า 56-63). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
 • นิธิ พลไชย และ วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2555). การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองกำปั่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 (หน้า 108-114). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และ นิธิ พลไชย. (2554). คู่มือการวิจัยสิ่งแวดล้อม. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการทำลายป่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

แกลเลอรี่