หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะมีทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
    การถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ  ตามมาตรฐานการประกอบอาชีพรวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากปัจจัย
    ทั้งภายในและภายนอกประเทศ