หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"

อาจารย์ ดร. ซันวานี จิใจ, อาจารย์ ดร. นฤมล ทองมาก และอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้กับ อบต. บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561

แกลเลอรี่