หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

อาจารย์ ดร. ซันวานี จิใจ, อาจารย์ ดร. นฤมล ทองมาก และอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้กับ อบต. ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

แกลเลอรี่