หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป

  • คณาจารย์ประจำสาขาสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะ และการหาแนวทางในการจัดการขยะในรูปแบบการทำปุ๋ยหมัก ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลาในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

แกลเลอรี่