หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมเวทีให้ความรู้เรื่องความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่ายชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่