หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โทร 073-299628 หรือ 073-227151 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University) 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699

โทรสาร 073-299610  [email protected]

e-Map :: แผนที่เสมือน มรย.