หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภารกิจหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดทางทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จิตสำนึกสาธารณะ มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
5. มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะในการวิเคราะห์เชิงสถิติที่จำเป็นต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน