หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อาจารย์ในหลักสูตร ป.โท-ป.เอก ได้จัดโครงการบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเพ็ญศิริ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่