หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60 - 61

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2560 - 2561

- ผลสรุปประเมินนักศึกษา 2560

- ผลสรุปประเมินนักศึกษา 2561