หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่อง ข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และการนำไปใช้

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ โดยผ่านระบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Hangouts Meet เรื่อง ข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และการนำไปใช้ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปี 1 และชั้นปี 2

แกลเลอรี่