หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้รับเชิญเป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.รอมสัน หมาดมานัง อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมพัฒนรัฐ-สุขเจริญที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่