หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเอกสารการกรอบในการตีพิมพ์วารสาร

เอกสารการกรอบในการตีพิมพ์วารสาร (ตามที่แนบพร้อมแผ่น CD) 

ถ้าไม่เข้าใจติดต่อได้  โทร.  084-749-9863 น้องซีตี  หรือ ติดต่อที่สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 05-106