หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชื่อหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

    ชื่อภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Master of Science Program in Sustainable Environmental Management

    รหัสหลักสูตร       :  25521571102162

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

                           ชื่อย่อ   :  วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

     ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   : Master of Science (Sustainable Environmental Management)

                                ชื่อย่อ     : M.Sc. (Sustainable Environmental Management)