หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

    1. หมวดวิชาสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  สัมมนา  จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

   3. หมวดวิชาเลือก นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

   4. หมวดวิชาเสริม ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา