หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารายวิชาหลักสูตร

รายวิชาหลักสูตร

           1. จำนวนหน่วยกิต

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต

          2. รายวิชา

                      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีโครงสร้างหลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้

                    1. หมวดวิชาบังคับ    17   หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

4206101

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน*

Sustainable Environmental Management

3(3-0-6)

4206102

วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Research Methodology and Statistics for Sustainable Environmental Management

3(2-2-5)

4206103

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา*

Royal Initiative Sciences in Environment Innovation

3(2-2-5) 

4206104

สัมมนาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Seminar in Sustainable Environmental Management  

2(1-2-3)

4206105

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                              Environmental Economics  

2(2-0-4)

4206106

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

Development of Environmental Participatory Process

2(1-2-3)

4206107

หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Selected Topics in Sustainable Environmental Management

2(1-2-3)

                   2. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

4206111

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา

Biodiversity and Development

3(3-0-6)

4206112

นโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Policy and Action for Sustainable Development

3(3-0-6)

4206113

นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

Coastal Aquaculture Ecology

3(2-2-5)

4206114

นิเวศวิทยาลุ่มน้ำปัตตานีและอ่าวปัตตานี*

Pattani Watershed and Pattani Bay Ecology

3(2-2-5)

4206115

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Sustainable Management of Natural Resources and Environment

3(3-0-6)

4206116

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5)

* รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

4206117

ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

Environmental Standard Systems

3(3-0-6)

4206118

เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Tools for Sustainable Environmental Management

3(3-0-6)

4206119

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

Geo-information Technology for Environmental Management 

3(2-2-5)

4206120

มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Environmental Pollution andManagement

3(3-0-6)

4206121

เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(2-2-5)

4206122

มลพิษทางน้ำและการควบคุมมลพิษทางน้ำ

Water Pollution and Control

3(3-0-6)

4206123

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

Solid Waste and Hazardous Waste Management

3(3-0-6)

4206124

การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

Waste Recovery and Recycling

3(3-0-6)

4206125

บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม

Green Packaging

3(3-0-6)

4206126

สิ่งแวดล้อมศึกษา

Environmental Education

3(3-0-6)                                                                        

                   3. วิทยานิพนธ์    12    หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

4206201

วิทยานิพนธ์

Thesis

12(0-0-36)

                     4. หมวดวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิต    6    หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

5208101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1

English for Graduate Student 1

3(2-2-5)

4206130

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Computer for Graduate Studies

3(2-2-5)