หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. นักวิชาการและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

     2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

     3. ผู้บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง

     4. นักปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนอนามัยและสิ่งแวดล้อม

     5. ครูและอาจารย์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

     6. นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

     7. นักวิชาการในองค์กรหรือบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม

     8. ผู้ประกอบการอิสระด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

     9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม