หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ชื่อ–สกุล                          อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

ตำแหน่งทางราชการ           อาจารย์

สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา                

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปร.ด.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2559

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม.

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

2553

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วท.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2559

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2549

1. งานวิจัย

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และวิชิต เรืองแป้น. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้น และน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำจังหวัดยะลา.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.).

2. บทความ

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, จันทิมา ปิยะพงษ์ และกฤษนัยน์ เจริญจิตร. (2560). การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(2): 247-257.

ปยะรักษ ประดับเพชรรัตน์, สุชาติ นวกวงษ์, สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการอาภา. (2553). ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 6(2): 54-66.

สยาม อรุณศรีมรกต และปยะรักษ ประดับเพชรรัตน. (2553). ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 3(2): 40-46.

สยาม อรุณศรีมรกต, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และไกรชาติ ตันตระการอาภา. (2553). ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น. 33: 54-64.

สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร และปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์. (2560). การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(2): 173-180.

Aroonsrimorakot, S., & Pradabphetrat, P. (2010). Potential of Recycle Waste Bank Project for Community Waste Reduction: A Case Study of Sub-Sin Pattana Community, BangKhun Thien, Bangkok. Applied Environmental Research. 32(2): 37-48.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C., & Piyapong, C. (2016). Differences in predator avoidance by native and non-native invasive apple snails in Thailand. Journal of Research Unit on Science Technology and Environment for Learning. 7(2): 325-338.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C., & Piyapong, C. (in press). A comparison of feeding behavior and preferences of native and non-native invasive apple snail in Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 45.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Thaewnon-ngiw, B., Füreder, L., Tosh, C., & Piyapong, C. (2017). The shy and the bold: Behavioural differences in native and invasive apple snails. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12(4): 18-24.

3. รายงานการประชุมทางวิชาการ

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 825-837). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ำปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 901-909). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สภาพทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 894-900). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ปยะรักษ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต และสุชาติ นวกวงษ. (2552). ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 (หน้า 417-424). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 863-882). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 838-847). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 808-824). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 757-770). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). น้ำในดินและความชื้นในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 771-788). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 883-893). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 848-862). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 789-807). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

Pradabphetrat, P., Banmak, J., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., & Piyapong, C. (2015). Shyness and boldness in the native apple snail (Pila pesmei) and the invasive apple snail (Pomacea canaliculata). In Proceedings of the Burapha University International Conference 2015 (pp. 565-572). Chon Buri: Burapha University.

 ประสบการณ์ทางวิชาการ

     ประสบการณ์การสอน

    ระดับปริญญาตรี 4  ปี

                   ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     2 (2-0-4) นก.

                   ชื่อวิชา  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน                                     3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                                      3 (0-6-3) นก.

                   ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง                                      3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                                                 3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  มลพิษสิ่งแวดล้อม                                                       3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                              2 (2-0-4) นก.

                   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต                     3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  เคมีสิ่งแวดล้อม                                                          3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา  ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                            3 (2-2-5) นก.

 

แกลเลอรี่