หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานางสาวนุรไอนี เลาะยะผา และ นางสาวอิสติณนา มูหะมัด ศิษย์เก่า สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ศิษย์เก่า สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

1. นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติในตำบลถ้ำทะเลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

2. นางสาวอิสติณนา มูหะมัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารที่วางขายในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่