หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลงาน อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

1. อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

- การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "สภาพทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการ"

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 26

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ซอฟต์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย"

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ด้าน GLS และการใช้งานโปรแกรม QGLS"

 

แกลเลอรี่