หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลงาน อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

2. อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

- การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่