หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลางานวิจัย อาจารย์

งานวิจัย

1. อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

- เรื่อง การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

- เรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย

- เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ (หน้า 825-837)

- เรื่อง น้ำบาดาล คุณภาพในลุ่มน้ำปัตตานี (หน้า 901-909)

- เรื่อง สภาพทางชีวิทยาของหอยหวานและการจัดการค (หน้า 894-900)

- เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต (หน้า 863-882)

2. อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

- เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

- เรื่อง Characteristics of lignin-agarose hydrogel from oil palm empty fruit bunches' black liquor.  pp. 264-274

- เรื่อง Enhancement of Pulp Sheet from OPEFB by Using Composite Latex for Packaging.  pp. 210-219