หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                                       สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ชื่อ–สกุล                     ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2561

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วท.ม.

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

เคมี

2544

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

         6.1.2   ตำรา หนังสือ

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                    6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 825-837). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ำปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 901-909). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สภาพทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 894-900). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 863-882). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 838-847). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 808-824). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 757-770). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). น้ำในดินและความชื้นในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 771-788). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 883-893). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 848-862). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 789-807). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

Sathawong, S., Sridach, W., Techato, K., Boonkeaw, R., Maprasit, S., Phoungthong, K. and Rangpan, V. (2018). Enhancement of Pulp Sheet from OPEFB by using Composite Latex for Packaging. In 14th SRU International Conference “Innovations in Interdisciplinary Research” 13-14 December 2018 (pp. 210-219). Suratthani : Suratthani Rajabhat University.

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด    (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี

         ชื่อวิชา    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                                                  3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    หลักเคมี                                                                     3 (3-0-6) นก.

         ชื่อวิชา    ปฏิบัติการหลักเคมี                                                       1 (0-3-2) นก.

         ชื่อวิชา    ชีวเคมีพื้นฐาน                                                             3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                1 (0-3-2) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                       3 (3-0-6) นก.

         ชื่อวิชา    เภสัชกรรมไทย                                                           2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                   2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม                                           2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                     2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข                                            2 (0-4-2) นก.

         ชื่อวิชา    สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น                                                3 (2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน             5 (450) นก.

แกลเลอรี่