หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                                         สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ชื่อ–สกุล                     ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2561

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

2552

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

ฟิสิกส์

2549

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

         6.1.2   ตำรา หนังสือ

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                    6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Sathawong, S., Sridach, W., & Techato, K. (2017). Characteristics of lignin-agarose hydrogel from oil palm empty fruit bunches' black liquor. In 3rd       International congress on technology - engineering & science. Malaysia : Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU). 9-10 February. pp. 264-274.

Sathawong, S., Sridach, W., Boonkaew, R., Maprasit, S., Phoungthong, K., & Rangpan, V. (2018). Enhancement of Pulp Sheet from OPEFB by Using Composite Latex for Packaging. In Surattani Rajabhat University International Conference 2018. Surattani Rajabhat University (SRU). 13 December. pp. 210-219.

Phoungthong, K., Habib, MD., Techato., K., & Sathawong, S. (2019) Assessment of natural radioactivity and health hazards in coal residues from Bangladesh. In the 4th Symposium of International Waste Working Group Asian Regional Branch. Kasetsart University (KU). 20 February.

รัชดา บุญแก้ว, สะอุดี มะประสิทธิ์, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์, วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ และอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์. (2561). การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 2 ธันวาคม 2561 (หน้า 671-676). สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี

         ชื่อวิชา    การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                 2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                             2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                3 (2-2-5) นก.

แกลเลอรี่