หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาหลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศไทยทำให้โครงสร้างการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ และสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระยะยาว ในหลายภาคส่วน ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับวันจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเกือบทุกด้านรวมถึงการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ การศึกษาด้านสหวิทยาการสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ