หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน         

     2 ความสำคัญของหลักสูตร

          ความสำคัญของหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอ้างอิงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ค้นพบ

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

          3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทางทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ

          3.3  เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ